Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - moduł I

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego. Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego. 
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Kadra

Wykładowcami są glottodydaktycy języka polskiego, będący pracownikami ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem, testowaniem i promowaniem języka i kultury polskiej, mający wieloletnie doświadczenie w kształceniu lektorów języka polskiego.

Ramowy program

MODUŁ I - obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli oraz cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 • Nauczanie polskiej wymowy i ortografii:
  - techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
  - wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
  - ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
  - teksty kultury na lekcji fonetyki
  - rodzaje dyktand
 • Nauczanie gramatyki:
  - najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
  - konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
  - przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
  - zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
 • Nauczanie słownictwa:
  - najnowsze koncepcje nauczania leksyki
  - konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
  - przegląd pomocy dydaktycznych
  - przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
  - wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
 • Nauczanie mówienia i słuchania:
  - techniki nauczania mówienia i słuchania
  - prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
  - korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
 • Nauczanie czytania i pisania:
  - techniki nauczania czytania i pisania
  - przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
  - korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
 • Nauczanie literatury i kultury:
  - funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
  - analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
  - prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich
 • Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców:
  - ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
  - wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
  - problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
  - problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
  - polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego:
  - zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
  - system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
  - charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  - zadania lektora języka polskiego jako obcego
 • Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
  - rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
  - testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
  - ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
  - certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
  - testowanie sprawności językowych
  - testowanie części systemu języka polskiego
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  - teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
  - programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
  - e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo
 • Praktyki:
  - prowadzone są w Letniej Szkole Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy WSG

Forma zaliczenia

 • Zaliczenia z wszystkich przedmiotów
 • Egzamin końcowy
 • Praktyki

Ilość godzin

174 + 60 godzin praktyk

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki