Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Zrównoważony Rozwój

Cel studiów:

 • zdobycie lub uzupełnienie wiedzy na temat systemowego obrazu przyrody i gospodarki
 • zdobycie lub uzupełnienie aktualnej wiedzy na temat gospodarowania zasobami przyrody
 • zdobycie lub uzupełnienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Adresat studiów:
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów - geografii, biologii, nauk rolniczych oraz specjalistów z planowania przestrzennego.

Program studiów:

1. Filozofia ekologii.

2. Podstawy i koncepcja zrównoważonego rozwoju:

 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju – zarys koncepcji w świetle definicji.
 • Założenia przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne zrównoważonego rozwoju.
 • Podstawowe uwarunkowania prawne koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 • „Agenda 21 „ – struktura i zakres dokumentu.
 • Polityka ekologiczna państwa.
 • Zrównoważony rozwój jako wypadkowa podstawowych założeń i polityki ekologicznej.
 • Procesy w środowisku oraz presja antropogeniczna jako podstawowe elementy zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 • Opracowania formalne i ich związek z koncepcją zrównoważonego rozwoju.(plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań, programy ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko)
 • Przykłady „zapisów” – elementy koncepcji zrównoważonego rozwoju na wybranych przykładach.

3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju:

 • Definicje zrównoważonego rozwoju
 • Dokumenty międzynarodowe jako źródło wskaźników
 • Dokumenty prawa krajowego jako źródło wskaźników
 • Typy wskaźników i ich interpretacja
 • Opracowanie wybranych wskaźników na przykładzie jednostki terytorialnej

4. Systemy przyrodnicze:

 • Pojecie, struktura i funkcjonowanie systemów
 • Systemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze oraz zasady ich rozwoju
 • Podstawy funkcjonowania przyrody
 • Zasady kształtowania terenów rolniczych
 • Przestrzeń miejska – jej struktura, jakość i rola w życiu mieszkańców

5. Gospodarka wodna:

 • Zasoby wód w Polsce i na świecie.
 • Krążenie wody w przyrodzie, bilans i obieg wody.
 • Znaczenie wody w procesach biologicznych.
 • Rola wody w procesach geochemicznych.
 • Znaczenie wody w gospodarce człowieka.
 • Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Ustawa o prawie wodnym.
 • GIS w zarządzaniu zasobami wodnymi.

6. Systemy informacji geograficznej:

 • Zarządzanie i standardy GIS
 • Krajowy System informacji Geograficznej.
 • Źródła danych dla jednostek administracyjnych
 • Wprowadzenie do metod analiz przestrzennych
 • Teledetekcyjne metody identyfikacji zagrożeń wielkoobszarowych
 • Metody oceny georóźnorodności (Numeryczny Model Wysokości- opracowania w polach podstawowych
 • Metody badań dynamiki przemian wybranych elementów środowiska przyrodniczego.
 • Wizualizacja wskaźników środowiska.

7. Ochrona zasobów przyrody:

 • Pojęcie zasobu przyrody.
 • Obszary chronione, stan obecny i pożądany.
 • Prawne aspekty ochrony przyrody.
 • Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja programu Natura 2000
 • Konwencje międzynarodowe i programy ochrony zasobów przyrody.
 • Przyrodnicza różnorodność Europy.
 • Zagrożenia zasobów przyrody.
 • Fundusze ekologiczne na rzecz ochrony przyrody.
 • Polityki ekologiczne i raporty na rzecz ochrony zasobów przyrody.
 • Atmosfera a człowiek.

8. Gospodarka przestrzenna w zrównoważonym rozwoju:

 • Pojęcie i struktura gospodarki przestrzennej, zagospodarowanie przestrzenne i jego istota.
 • Geneza koncepcji rozwoju zrównoważonego.
 • Zasady i prawa rozwoju zrównoważonego.
 • Rozwój gospodarczy a rozwój zrównoważony.
 • Rozwój zrównoważony jako ład zintegrowany.
 • Prawne i ekonomiczne instrumenty realizacji idei rozwoju zrównoważonego.
 • Modele rozwoju zrównoważonego miast i ich zapleczy.
 • Modele rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich.
 • Międzynarodowa polityka rozwoju zrównoważonego i jej rezultaty.
 • Kontrowersje i perspektywy rozwoju zrównoważonego.

9. Demograficzne aspekty zrównoważonego rozwoju:

 • Rola ludności w społeczno-gospodarczym rozwoju.
 • Ludnośc i środowisko.
 • Zmiany liczby ludności w Polsce i na świecie.
 • Rozmieszczenie i struktura ludności. Koncentracja ludności a środowisko geograficzne.
 • Proces urbanizacji.
 • Współczesne osadnictwo i jego rola w rozwoju społeczno – gospodarczym.
 • Rola aglomeracji i innych zespołów miejskich. Polityka demograficzna i jej rola w zrównoważonym rozwoju.
 • Problemy ekologiczne miast.

10. Rolnictwo i zrównoważony rozwój:

 • Rola rolnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym.
 • Uwarunkowania przyrodnicze i poza przyrodnicze a rozwój rolnictwa.
 • Rozwój rolnictwa na świecie i w Polsce.
 • Współczesne tendencje i problemy rozwoju rolnictwa.
 • Rolnictwo ekologiczne.
 • Problemy wyżywienia ludności.
 • Polityka rolna.
 • Europejskie programy rozwoju rolnictwa.

11. Zastosowania konwencji zrównoważonego rozwoju w planowaniu i gospodarce przestrzennej kraju:

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Pojęcie krajobrazu według różnych dyscyplin naukowych.
 • Rodzaje interakcji między krajobrazem a społeczeństwem.
 • Procesy zachodzące w krajobrazie.
 • Ochrona przyrodniczych elementów krajobrazu.
 • Ochrona krajobrazu kulturowego.
 • Podstawowe zasady kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym.

12. Seminarium dyplomowe:

 • Elementy metodologii badań naukowych.
 • Metody badań w naukach przyrodniczych.
 • Cel, zakres i metody pisania pracy dyplomowej.

13. Pracownie dyplomowe:

 • Prezentacje i analizy zebranego materiału

Czas trwania studiów: 3 semestry

Ilość godzin: 450

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKoloniePrzedszkolePTEE-marketingOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklientBaf kursbaf master
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki