Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Coaching Inteligencji Emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna i coaching to dziedziny, które są ze sobą nierozerwalnie połączone. Połączenie to stanowi potężną kombinację na dzisiejszym zmiennym i konkurencyjnym rynku. Inwestowanie w kapitał ludzki może okazać się brakującym ogniwem w procesie długoterminowego udoskonalania kapitału ekonomicznego firmy. Rozwój inteligencji emocjonalnej oparty na coachingu pozwala na osiągnięcie trwałych zmian w rozwoju jednostki oraz zwiększenie efektywności indywidualnej i grupowej.
Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla funkcjonowania człowieka zarówno życiu zawodowym, jak i osobistym zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko psychologów, ale również rekrutujących i pracodawców. Okazuje się bowiem, że ludzie podejmujący pracę, otrzymują ją ze względu na umiejętności i kompetencje związane bezpośrednio z wykonywaną pracą, ale tracą ją najczęściej dlatego, że nie potrafią prawidłowo funkcjonować w relacjach społecznych.
Badania potwierdzają, że inteligencja emocjonalna istotnie wpływa ona na efektywność radzenia sobie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, ułatwia dążenie do celu oraz wiąże sie z zadowoleniem i satysfakcją z życia (Martinez - Pons, 1997). Wielu badaczy uważa się, że inteligencja emocjonalna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych (Zeidner, 2008). Rozumienie źródeł kompetencji społecznych oraz rozwijanie emocjonalnych zdolności może mieć podstawowe znaczenie dla normalnego zachowania emocjonalnego, a także rozwojowych patologii (Eisenberg, Cumberland, Spinrad, 1998), zarówno w młodym wieku, jak i późniejszym życiu ( Rubin i Clark, 1983).
Jedną z najważniejszych przyczyn, dla których pojęcie EQ szeroko rozpowszechnia się w naukach społecznych jest rozpoznanie i uznanie inteligencji emocjonalnej jako predyktora sukcesu osobistego i zawodowego. Badania You, Lee i Lee (1999) wykazały związek pomiędzy niższym poziomem EQ, a psychologicznym wypaleniem. Slaski i Cartwright (2002) donoszą, że menedżerowie z wysoką EQ subiektywnie odczuwają mniejsze skutki stresu oraz wykazują się lepszym fizycznym i psychicznym funkcjonowaniem.
Trening inteligencji emocjonalnej dotyczy rozwoju umiejętności i wiedzy na temat emocji. Wiedza ta posiada bardzo obszerny zakres i ma duży wpływ na zachowania, które można określić jako inteligentne emocjonalnie. Wiele badań międzynarodowych wskazuje na to, iż kompetencje osobiste i społeczne można wytrenować, ale w Polsce niewiele szkół, czy instytucji wprowadza programy rozwoju w toku treningu emocji. Wykorzystując moc i energię własnych emocji możemy zwiększyć własną motywację i udoskonalić swoje zdolności w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. W świetle pozytywnej psychologii rozwoju człowieka takie działania mają szansę ukształtować jednostki zdolne do realizowania zadań rozwojowych, o wysokim poczuciu koherencji i zwiększenie liczby osób zadowolonych ze swojego życia.
Zgodnie z paradygmatem behawioralnym kompetencje osobiste i społeczne można wytrenować, ale zajęcia powinny być prowadzone na każdym etapie rozwoju człowieka przez przygotowaną kadrę, w oparciu o programy pozytywnego rozwoju emocjonalnego.
Wprowadzenie programu studiów podyplomowych, opartego na diagnozie uczestników, między innymi skalą do pomiaru inteligencji emocjonalnej DINEMO ( polska adaptacji narzędzia badawczego MSCEIT, Jaworowska , 2006), Skalą Postaw „Być i Mieć” ( Grulewski, 2007), czy Skalą Regulacji Nastroju ( Wojciszke, 2003), ma na celu, zgodnie z koncepcją modelu inteligencji emocjonalnej Mayera, Saloveya i Caruso (2004), rozwój umiejętności adekwatnego spostrzegania emocji, rozumienia emocji własnych i innych ludzi, zarządzania emocjami i pobudzania pewnych stanów emocjonalnych, które mogą nam pomóc we wspomaganiu operacji umysłowych( asymilacja emocji), co w efekcie przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie uczestników studiów w sytuacjach zawodowych i relacjach społecznych oraz podniesie poziom ich dobrostanu psychicznego, przyczyniając się do wzrostu efektywności ich działań.

Obszary rozwoju studentów prowadzone w toku treningu emocji:

1. Spostrzeganie emocji obejmuje naukę słów określających emocje, nazywanie emocji, rozpoznawanie na zdjęciach wyrażonych emocji. Poznanie szerokiej gamy emocji i nauczenie się rozpoznawania ich po wyrazie twarzy, łatwiej jest nam ocenić czy np. nasz partner jest zdenerwowany, smutny czy zmęczony, co pomoże na zachowanie się w sposób adekwatny do sytuacji. Możemy nauczyć się także wyrażać pewne stany emocjonalne w bardziej zrozumiały dla innych sposób. Posłuży temu studiowanie swoich zachowań w określonych sytuacjach i sprawdzenie ich adekwatności, w odniesieniu do tego, co odczuwaliśmy i chcieliśmy przekazać. Pozwoli to na skorygowanie niezgodności i co za tym idzie, nauczenie się sprawniejszych działań.

2. Zdolność rozumienia emocji pozwala nam na przyczynowo – skutkowe analizowanie zachowań. Jeśli będziemy dokładnie wiedzieli, co jest przyczyną pewnych stanów emocjonalnych, mamy szansę na sprawniejsze postępowanie w różnych sytuacjach. Inaczej będziemy rozumieć wykrzykującego nastolatka, że nienawidzi całego świata, a inaczej dorosłego człowieka, który wygłasza podobne opinie. Trening rozumienia emocji może polegać na analizowaniu ludzkich emocji, szczególnie tych złożonych, poznawaniu ich składników, a dzięki temu na sprawniejszym określaniu motywów ludzkich zachowań.

3. Zarządzanie emocjami to wymiar inteligencji emocjonalnej, który wymaga opanowania doskonałego spostrzegania i rozumienia emocji. W rozwijaniu tej zaawansowanej umiejętności pomocne jest dogłębne rozumienie przyczyn i składników emocji, ponieważ wówczas łatwiej dobrać metody, aby zapanować nad emocjami. Trening polega zatem na poznawaniu metod rozładowania pewnych stanów emocjonalnych bądź wywoływania ich, w celu poprawienia efektywności działania. W treningu ważne jest zapoznawanie się z różnymi sytuacjami i skutkami proponowanych rozwiązań, a także analiza własnych emocji i sposobów, jakie pozwalają nam nad nimi zapanować.

4. Zwiększanie zdolności dotyczącej asymilacji emocji, czyli wzbudzania pewnych stanów, które mogą nam pomóc w operacjach umysłowych, możliwe jest poprzez trening pewnych zasad, ułatwiających nam sprawne wykorzystanie emocji. Niektóre osoby samoistnie wiedzą, kiedy należy wykonywać określone zadania, aby sprawnie przebiegały, inni uczą się tego na podstawie własnych doświadczeń. Osoby, które wiedzą, że dobry nastrój znacznie wpływa na kreatywne myślenie, nie zaczną pracy nad innowacyjnym projektem, kiedy są sfrustrowane i spięte. Poczekają na lepszy moment, kiedy dobry nastrój znacznie wpłynie na jakość pracy, bądź będą się starały zmienić dotychczasowy stan emocjonalny. Trening daje możliwości nauczenia się różnych sposobów regulowania nastroju, by zwiększać własną efektywności i poczucie dobrostanu psychicznego.

Cel studiów:

- zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju inteligencji emocjonalnej dorosłych oraz
umiejętności prowadzenia coachingu w obszarze rozwoju inteligencji emocjonalnej;
- nabycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych dotyczących rozwoju emocjonalnego człowieka;
- nabycie umiejętności wykorzystywania emocji własnych i innych ludzi do
zwiększenia motywacji i podniesienia efektywności radzenia sobie w różnych
sytuacjach
- praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności do rozwoju osobistego oraz
podnoszenia poziomu inteligencji emocjonalnej podwładnych w organizacji uczącej się

Adresaci studiów:

-menadżerowie zainteresowani rozwijaniem IE własnej oraz podwładnych,
-nauczyciele i pedagodzy, którzy chcą wykorzystać coaching IE jako narzędzie wspomagania rozwoju uczniów
-wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji społecznych i osobistych, które chcą wzmocnić własną efektywność i zwiększyć poczucie
satysfakcji z życia

Ramowy program studiów:

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej
2. Teoretyczne podstawy dobrego coachingu
3. Coaching a inteligencja emocjonalna – modele badawcze, zależności, narzędzia pomiarowe
4. Model neurologicznych poziomów doświadczenia i porozumiewania się
5. Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla dobrostanu psychicznego człowieka
6. Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej w oparciu o wystandaryzowane narzędzia pomiarowe
7. Diagnoza indywidualnych predyspozycji do prowadzenia coachingu
8. Droga do wydajności i rentowności czyli znaczenie inteligencji emocjonalnej dla rozwoju pracowników w organizacji
9. Znaczenie wartości dla coachingu oraz środowiska pracy
10. Cele - od wartości do działania
11. Nastawienia i przekonania oraz zachowania w sytuacjach społecznych
12. Udoskonalanie inteligencji emocjonalnej poprzez świadomość siebie i innych
13. Systemy reprezentacji i submodalności, mataprogramy czyli jak możesz panować nad tym co Tobą kieruje
14. Inteligencja emocjonalna w firmie – pozycje percepcyjne, projekcja, model jakościowej współpracy, relacje towarzyskie
15. Pytania uczącego się czy wyrokującego - model Myślenia Pytaniami M. Adams
16. Sztuka kalibracji – odczytywanie emocji
17. Podstawowe narzędzia coacha – aktywne słuchanie, empatia, nawiązywanie więzi, modele prowadzenia coachingu
18. Trening komunikowania się w oparciu o model Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga
19. Doskonalenie umiejętności coacha
20. Etyka i najlepsze praktyki coachingu
21. Trening nowych umiejętności w oparciu o pełny model kompetencji

Metody pracy:
Wykład monograficzny
Warsztaty
Studium przypadków
Trening
Trening z użyciem kamery wideo
Gry symulacyjne
Superwizje

Forma zaliczenia:

Projekt przeprowadzenia sesji coachingowej w obszarze rozwoju inteligencji emocjonalnej


Liczba godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKoloniePrzedszkolePTEE-marketingOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklientBaf kursbaf master
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki