Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Superwizja w Pracy Socjalnej

Superwizja stwarza pracownikowi socjalnemu przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on we wspierającej atmosferze przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Natomiast, gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać dialog pomocowy analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji.
Studia podyplomowe z zakresu „Superwizji w pracy socjalnej” jest nieocenione nie tylko dla superwizorów pracujących w różnych dziedzinach terapii i psychoterapii, ale przede wszystkim dla specjalistów pracy socjalnej, konsultantów pracowników socjalnych i kadry pomocy społecznej, koordynatorów projektów z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jak i dla osób, które prowadzą w tych dziedzinach szkolenia.

Cel studiów:
Wszechstronne przygotowanie kadry superwizorów pracy socjalnej niezbędnych do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. (m.in. supewizja jako kierowanie zmianą, jako metoda zarządzania, jako metoda profesjonalnego rozwoju pracowników), jak też przedstawienie wybranych koncepcji zarządzania superwizyjnego w pomocy społecznej. W trakcie ćwiczeń omawiane będą procedury superwizyjne (m.in. formy, struktura sesji superwizyjnej, kontrakt, itp.) oraz gry transakcyjne wykorzystywane w superwizji. Program studiów przygotowano z myślą o kształceniu specjalistów superwizowania pracy socjalnej. Mimo dużego zapotrzebowania specjalistów środowisk pomocy społecznej na superwizorów wciąż brakuje osób kompetentnych w tym zakresie. Studia podyplomowe mają na celu nie tylko wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają ich kompetencje psychospołeczne w kierunku efektywnego wpływu społecznego. Program studiów obejmuje m.in.: wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pracy socjalnej, praktyczne kształcenie umiejętności w zakresie: organizowania procesów superwizyjnych i ewaluacyjnych, specjalistycznych kompetencji społecznych, zajęcia superwizyjne jako część praktyczna realizowana przez słuchaczy w kontekście własnej pracy zawodowej.
Proponowane studium obejmuje przygotowanie superwizorów pracy socjalnej zarówno w pierwszym zakresie:
• doskonalenia umiejętności zawodowych,
• wsparcia w pokonywaniu psychologicznych trudności pracy socjalnej (w pracy z klientem, z grupą, we współpracy w zespole pracowniczym),
• wykorzystaniu doświadczeń zawodowych współpracowników i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc klientom;
jak i w zakresie wynikającym z modelu menadżerskiego superwizji:
• zarządzania superwizyjnego,
• jej funkcji organizatorskiej i kontrolno-korekcyjnej,
• metody zwiększania efektywności placówek pracy socjalnej.
Program studium jest dostosowany do zadań pracownika socjalnego oraz definicji, funkcji i zakresu pracy socjalnej określonych w ustawie o pomocy społecznej. Jak i do zgłaszanych przez samych pracowników socjalnych potrzeb w tym zakresie.


Adresaci studiów:

Studia Podyplomowe „Superwizja w pracy socjalnej” adresowane są do pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, pedagogów przygotowujących się do roli superwizora w pracy socjalnej. W szczególności do:

• Pracowników socjalnych oraz Specjalistów pracy socjalnej
• Pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• Asystentów rodzinnych
• Pracowników służb społecznych
• Kierowników, dyrektorów domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
• Osób sprawujących nadzór nad instytucjami i organizacjami w obszarze pomocy społecznej
• Koordynatorów programów i projektów socjalnych szczególnie z zakresu integracji osób niepełnosprawnych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie aktywności lokalnej, reintegracji zawodowej i społecznej (z kwalifikacjami w zakresie pracy socjalnej lub pedagogicznymi)

Studium adresowane jest do osób spełniających jednocześnie dwa kryteria:

  • wykształcenie wyższe w zakresie pracy socjalnej, socjologii, psychologii, nauk o rodzinie lub pedagogiki oraz
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pracy socjalnej, pomocy społecznej, lub pedagogiki społecznej.

Ramowy program studiów:
Prowadzenie superwizji wymaga profesjonalnego przygotowania, doświadczenia zawodowego oraz odpowiednich cech osobowościowych. Dlatego program studiów podyplomowych Superwizja w pracy socjalnej zostaa bardzo wnikliwie i wszechstronnie przygotowany. Obejmuje zagadnienia z zakresu strukturalnych problemów pracy socjalnej w Polsce, planowania i ewaluacji pracy socjalnej; planowania i organizowania procesu superwizyjnego, aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy socjalnej oraz nowatorskich metod i technik pracy socjalnej, problemów etycznych i relacyjnych.
Studium wzbogacone jest o unikatowy wręcz blok zajęć warsztatowych z zakresu m.in. umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych – nowatorską metodą VIT (Video Interaction Training), radzenia sobie ze stresem, prowadzonych metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan ramowy dwusemestralnego Studium Podyplomowego „Superwizja w pracy socjalnej”:
Bloki tematyczne:
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej
Strukturalne problemy rozwoju pracy socjalnej w Polsce
Umiejętności interpersonalne w pracy z różnymi grupami klientów pomocy społecznej
Videotrening komunikacji (VIT)
Wprowadzenie do teorii superwizji
Superwizja w modelu menadżerskim i konsultacyjnym
Aksjologia pracy socjalnej i relacji pomocowej - etyczne problemy superwizora
Proces superwizyjny
Relacje superwizyjne. Kontrakt superwizyjny. Warunki dobrej i skutecznej superwizji
Psychologia społeczna: sztuka motywacji, teorie wpływu, zmiany. Opór przed zmianą. Zmiana poprzez poznanie
Zespół interdyscyplinarny jako element superwizji w pracy socjalnej
Podejście krótkoterminowe w pracy socjalnej
Trening umiejętności społecznych jako wsparcie rozwoju psychospołecznego
Pomoc psychologiczna – wybrane zagadnienia
Opór w pracy socjalnej. Jak pracować z trudnym klientem?
Strategie interwencji kryzysowej w pracy socjalnej
Superwizja a poradnictwo specjalistyczno-zawodowe
Metodyka rozmowy doradczej i konsultacyjnej
Ewaluacja superwizyjna pracy socjalnej, w tym: kontraktu socjalnego
Modelowanie sytuacji inicjujących procesy superwizyjne ze względu na rodzaj i rozmiar rozwiązywanych problemów klientów pracownika socjalnego. Superwizja indywidualna i grupowa – symulacje superwizyjne

Forma zaliczenia:
- Egzaminy z wybranych przedmiotów programowych
- Praca dyplomowa – obrona


Liczba godzin: 220

Czas trwania studiów: 2 semestry

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKoloniePrzedszkolePTEE-marketingOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklientBaf kursbaf master
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki