Akademia Mentora i Tutora

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych i edukacyjnych ucznia charakterze. W ramach studiów przekazane zostaną psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem studiów jest znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie. Uczestnicy będą mieli także możliwość doświadczyć procesu mentoringu od strony podopiecznego, ponieważ relacja z opiekunem pracy podyplomowej realizowana będzie zgodnie ze schematem mentoringu formalnego.

Adresaci

Studia skierowane są do osób zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wsparcia uczniów i innych osób podopiecznych, realizowaną w efektywny i zindywidualizowany sposób. W szczególności studia skierowane są do pedagogów szkolnych, nauczycieli, trenerów, opiekunów i innych osób pracujących z młodzieżą (np. instruktorzy ZHP, pracownicy socjalni, asystenci rodziny) odpowiedzialnych za opiekę i wsparcie w procesie rozwoju osobistego lub przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względów strukturalnych lub osobowych.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat planowania procesu mentoringu w aspekcie organizacyjnym (naboru, dopasowania) i interpersonalnym (współpracy z podopiecznym), rozwój samoświadomości i kompetencji interpersonalnych. Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na podejmowanie inicjatyw indywidualnego formalnego i nieformalnego wsparcia podopiecznych (w szczególności uczniów). Szereg warsztatów umożliwi trening praktycznych umiejętności zarządzania czasem i celami, przeciwdziałania wypaleniu, komunikacji i relaksacji. Doświadczenie opieki mentora umożliwi bezpośrednie poznanie korzyści płynących z wdrażania mentoringu w pracy z podopiecznymi, a także przełożenie narzędzi i technik na osobiste doświadczenie. Efektem uczestnictwa w studiach będzie rozwój samowiedzy i lepsze dopasowanie stosowanych metod wychowawczych i dydaktycznych do osobistych preferencji.

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wszyscy wykładowcy mają doświadczenie w zakresie reprezentowanej dyscypliny – psychologii, pedagogiki i pracy socjalnej, ale przede wszystkim wszyscy mają doświadczenie w relacjach mentoringu formalnego lub nieformalnego, są świadomi jego znaczenia dla rozwoju jednostki i bezcennego wsparcia, jakiego dostarcza ten typ relacji.

Unikalną formą jest zindywidualizowana opieka mentora nad każdym ze słuchaczy realizowana w postaci regularnych spotkań indywidualnych lub e-mentoringu.

Ramowy program

Blok I. Trening podstawowych kompetencji mentora – świadomości siebie i otoczenia

Warsztat o charakterze interpersonalno-integracyjnym

 • Podstawy analizy transakcyjnej
 • Diagnoza kompetencji interpersonalnych
 • Diagnoza własnych zasobów

Diagnoza własnego stylu pomagania.

 • Style pomagania – silne i słabe strony
 • Diagnoza własnego stylu

Warsztat przeciwdziałania wypaleniu mentora

 • Wypalenie jako zagrożenie wypływające z zaangażowania
 • Identyfikacja zagrożenia wypaleniem
 • Techniki wczesnego przeciwdziałania wypaleniu

Warsztat technik relaksacyjnych

 • Stres i relaks
 • Proste techniki relaksacji
 • Wpływ relaksacji na redukcję napięć psychiki i ciała

Blok II. Wykorzystanie psychologii w mentoringu

Psychologia osobowości

 • Osobowość
 • Temperament
 • Inteligencja

Neuropsychologia w komunikacji

 • Kreatywność i autonomia w szkole
 • Prawidłowości rozwoju i funkcjonowania mózgu
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
 • Neuroplastyczność

Mechanizmy procesu zmiany

 • Akceptacja zmiany
 • Etapy oporu wobec zmiany i jej akceptacji
 • Inhibitory zmian

Blok III. Wstęp do mentoringu

Podstawy mentoringu, coachingu i tutoringu

 • Różnice i podobieństwa mentoringu, coachingu i tutoringu.
 • Mentoring jako wsparcie społeczne.
 • Mentoring sponsoringowy

Zasady pracy mentora z podopiecznym

 • Mentoring jako udzielania wsparcia – formy i style wspierania
 • Zagrożenie zastępowaniem zamiast wspierania
 • Towarzyszenie w błędnych decyzjach
 • Budowanie i utrzymywanie granic (kontrakt psychologiczny)

Formy mentoringu

 • Mentoring rówieśniczy
 • Mentoring grupowy
 • E-mentoring

Blok IV. Warsztat pracy mentora

Narzędzia diagnostyczne

 • Określanie potrzeb podopiecznego (testy psychologiczne)
 • Monitorowanie rozwoju i zmian potrzeb
 • Analiza zasobów wewnętrznych i zewnętrznych podopiecznego

Warsztaty zarządzania czasem

 • Diagnozowanie profilu orientacji czasowej
 • Identyfikacja źródeł zakłóceń kontrolowania czasu
 • Asertywność jako mechanizm ochrony czasu

Warsztaty umiejętności komunikacyjnych

 • Aktywne słuchanie
 • Diagnozowanie i niwelowanie barier komunikacji

Tworzenie planów rozwoju podopiecznego (zarządzanie celami)

 • Identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych
 • Definiowanie celów zgodnie z zasadami SMART i SMARTER

Blok V. Mentoring w zastosowaniu

Mentoring ucznia zdolnego

 • Uczeń zdolny jako uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspieranie rozwoju poprzez indywidualizację wsparcia

Mentoring rodzicielski

 • Rodzic jako mentor nieformalny
 • Współpraca mentora formalnego (nauczyciela) i nieformalnego (rodzica)

Wspieranie mentoringu rówieśniczego

 • Potencjał mentoringu rówieśniczego
 • Przykłady zastosowania mentoringu rówieśniczego (program Starszy Brat Starsza Siostra)
 • Korzyści z mentoringu rówieśniczego dla mentora, podopiecznego i środowiska szkolnego

Organizowanie mentoringu

 • Dobór mentorów – diagnozowanie potencjału mentora
 • Mechanizmy dopasowania mentor-podopieczny
 • Wykorzystanie mentoringu naturalnego jako podstawy mentoringu formalnego

Blok VI. Warsztat pracy tutora

Tutoring jako proces wychowawczy

 • Przebieg tutorialu
 • Metody coachingowe w trakcie tutorialu
 • Metoda dialogu motywującego i metoda projektu

Diagnozowanie i zarządzanie talentami ucznia

 • Narzędzia diagnozy talentów i zainteresowań
 • Diagnozowanie stylu uczenia się ucznia
 • Diagnozowanie i kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Wybrane metody socjoterapeutyczne w tutoringu

 • Dialog terapeutyczny
 • Drama
 • Arteterapia

Blok VII. Doświadczenie mentoringu i obrona

Relacje z mentorem indywidualnym (seminarium)
Przygotowanie i obrona pracy – analiza przebiegu mentoringu

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

120

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki