Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową i pozostającym w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Ponadto studia podyplomowe dotyczą zagadnień wykonywania audytów energetycznych w budownictwie zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).

 

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest kształcenie wykwalifikowanych ekspertów z zakresu charakterystyki energetycznej budynku, poprzez doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. (Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 191 poz. 1373)).

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Uzyskiwane uprawnienia

Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają  uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy i na swój wniosek mogą zostać wpisane do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14.

Ramowy program

OPINIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  w sprawie programu studiów podyplomowych Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej

 

ZGODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO zatwierdzająca program studiów podyplomowych Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej

 

1. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków

 • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,

2. Podstawy budownictwa i fizyka budowli

 • dokumentacja techniczna,
 • przegrody budowlane (izolacyjność  termiczna): ściany, stropy, stropodachy, dachy, posadzki i podłogi,

3. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej i kształtowanie obiektów energooszczędnych

 • Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej;
 • Zasady projektowania budynków energooszczędnych;
 • Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce;
 • Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
 • Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
 • Systemy energii wiatrowej;
 • Projektowanie systemów zintegrowanych;
 • Energia biomasy i bioenergia;
 • Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego;
 • Izolacje transparentne;
 • Magazynowanie energii promieniowania słonecznego;
 • Ściany kolektorowo-akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe;
 • Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. „zero-energetycznych”;
 • Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa)
 • Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku;

 

4. Gospodarka energetyczna

 • charakterystyka gospodarki energetycznej: gospodarka paliwami, charakterystyka paliw, proces spalania, ekonomika procesu spalania
 • gospodarka energią elektryczną: układy zasilania, współczynnik mocy, jakość energii (częstotliwość, napięcie, pewność zasilania, zapady napięcia, przepięcia, asymetria napięć, harmoniczne napięcia itp.), struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarce krajowej, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej,
 • polityka energetyczna Polski do 2025 r.

 

5. Odnawialne źródła energii i pompy ciepła

 

 • Źródła energii nieodnawialne i odnawialne.
 • Skutki ekologiczne spalania paliw (emisje gazowe i stałe, efekt cieplarniany, emisje niskie).
 • Energie alternatywne.

 

6. Ochrona cieplna budynku i ocena jej stan

 

 • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych : cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych.
 • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych.
 • obliczanie wartości współczynników przenikania przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946
 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według PN
 • obliczanie zapotrzebowania mocy(projektowanego obciążenia cieplnego) według PN
 • obliczenie zapotrzebowania ciepła i mocy na cele przygotowania cieplej wody użytkowej
 • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, c. w. u i wentylacji:

7. Systemy ogrzewania i zaopatrzenia w c. w. u.

 • Klasyfikacja systemów ogrzewania c. o. i c. w. u.
 • instalacje grzewcze tradycyjne
 • ogrzewanie podłogowe
 • kominkowe
 • rekuperatory
 • Miejskie systemy ciepłownicze.
 • Klasyfikacja węzłów cieplnych.
 • Zasady rozliczeń energii i mediów.
 • Równoważenie hydrauliczne instalacji.
 • Systemy przygotowania c. w. u.
 • Automatyka w źródłach i instalacjach cieplnych.
 • Wymagania techniczne dla instalacji grzewczych i instalacji c. w. u.

 

8. Systemy wentylacji i klimatyzacji

 

 • parametry mikroklimatu w pomieszczeniach: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, zanieczyszczenia powietrza (gazowe, pyły), promieniowanie podczerwone (cieplne) ścian, stropów, podłóg,
 • wentylacja grawitacyjna
 • wentylacja hybrydowa
 • aeracja
 • wentylacja mechaniczna
 • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrze z czynnikiem chłodniczym
 • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe)

 

9. Energia elektryczna w budynkach

 • rodzaje typowych odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • zyski ciepła od urządzeń elektrycznych.
 • rodzaje oświetlenia.
 • warunki techniczne instalacji elektrycznych w budynkach.
 • racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

10. Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków

 

11. Zarządzanie energią w budynkach. Metody pomiarów i badań (np. termowizja)

 

 • Zasady pomiarów i rozliczeń energii (liczniki ciepła, podzielniki kosztów, wodomierze).
 • wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach.
 • wskaźniki zużycia c.w.u.
 • oświetlenie w budynkach.
 • termowizja – metody oceny wyników termowizji.

 

12. Audyt energetyczny a termomodernizacja

 

 • Kompleksowe programy termomodernizacji budynków,
 • modernizacja przegród budowlanych.
 • Modernizacja źródeł ciepła i instalacji grzewczej.
 • Modernizacja układów wentylacji.
 • Docieplanie dachów i stropodachów.
 • Budynek i mieszkanie referencyjne.
 • Standardy energetyczne budynków i mieszkania.

 

13. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć termo modernizacyjnych

 

 • Analiza opłacalności przedsięwzięć termo-modernizacyjnych.
 • Metody oceny efektów ekologicznych.

 

14. Metodyka sporządzania świadectw energetycznych

 

 • Klasy energetyczne budynku i mieszkania.
 • Budynek i mieszkanie referencyjne.
 •  
 • świadectwo dla budynków mieszkalnych: określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,
 • świadectwo dla lokali mieszkalnych: określenie danych i wskaźników energetycznych lokalu mieszkalnego dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania lokalu mieszkalnego na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego metodą odnoszenia cech ocenianego lokalu do cech lokalu referencyjnego przyporządkowanie lokalowi mieszkalnemu klasy energetycznej,
 • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych: określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,

 

15. Programy komputerowe do oceny energetycznej budynku

 

 • programy komputerowe do sporządzania obliczeń: Konstruktor, eVe, Agnes, DIALux 4.4, PURMO OZC.
 • programy komputerowe do sporządzania świadectw.

 

16. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • egzamin końcowy z zakresu tematycznego studiów
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

264

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki