Proces Inwestycyjny w Oparciu o FIDIC w Praktyce

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie tematyki realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, etapów procesu inwestycyjnego oraz zasad realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. Program studiów zapewnia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Adresaci

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za przygotowanie i realizację inwestycji. Absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych lub prawniczych, wykonawcy robót, konsultanci, projektanci, inspektorzy nadzoru oraz urzędnicy państwowi i samorządowi.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania projektami realizowanymi z użyciem Warunków Kontraktowych FIDIC (i innych umów cywilno-prawnych). Studia są zorganizowane w oparciu o oś czasu realizacji inwestycji, czyli od pomysłu przez realizację a na oddaniu do użytkowania kończąc. Na każdym etapie omawiane będą ryzyka, które mogą wystąpić, ich wpływ na kolejne etapy oraz sposoby ich zapobiegania. Przeanalizujemy proces inwestycyjny z punktu widzenia inwestora, wykonawcy czy inżyniera kontraktu. Uczestnicy studiów dowiedzą się jak stosować FIDIC w polskich uwarunkowaniach prawnych. Poruszone zostaną zagadnienia Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, roszczeń, arbitrażu, kosztorysowania, Project Managementu, płynności finansowej, dokumentacji przetargowych i wiele innych praktycznych elementów związanych z realizacją projektów inwestycyjnych.

Kadra

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z firmą B-Act Sp. z o.o. 

Zajęcia będą prowadzone przez uznane autorytety z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce. Od osób wpisanych na listy rozjemców posiadających doświadczenie w rozstrzyganiu sporów, administrowania kontraktami, po prawników, ekonomistów i inżynierów. Każdy z wykładowców posiada bogate doświadczenie przy realizacji inwestycji w Polsce, projektów: drogowych, oczyszczalni ścieków, portów, centrów handlowych, budynków mieszkalnych, obiektów rekreacyjnych, hal czy fabryk.

Ramowy program

1. Wprowadzenie do FIDIC

    - Historia

    - Zastosowanie procedur FIDIC

    - Korzyści

    - Wady

    - Inżynier Kontraktu

    - Wstęp do książek

          • Czerwona

          • Żółta

          • Srebrna

          • Zielona

          • Biała

    - Warunki Ogólne

    - Warunki Szczególne

          • Najczęściej stosowane zmiany

          • Błędy

          • Zmiana odpowiedzialności za ponoszone ryzyka

    - Praktyki stosowania FIDIC w Polsce

          • Polskie prawo vs. FIDIC

          • Prawo Zamówień Publicznych vs. FIDIC

          • Prawo Budowlane vs. FIDIC

2. Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji w Polsce – wstęp:

    - Kodeks Cywilny

    - Prawo Budowlane

    - Prawo Zamówień Publicznych

    - Kodeks Postępowania Administracyjnego

3. Wykłady i ćwiczenia na podstawie osi czasu realizacji inwestycji:

    - Proces Inwestycyjny – wstęp

          • Oś czasu / harmonogram

          • Kierownik projektu (Project Manager)

          • Koncepcja

          • Studium Wykonalności

          • Wnioski o dofinansowanie

          • Wybór Inżyniera Kontraktu

          • Wybór Projektanta

               a) Zapisy w umowie z projektantem

               b) Zakres obowiązków (z nadzorem lub bez)

               c) Odpowiedzialność

               d) Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego

          • Dokumentacja Projektowa / Program Funkcjonalno-Użytkowy

          • Wybór wykonawcy robót

          • Realizacja robót

          • Okres zgłaszania wad

          • Zakończenie Inwestycji

    - Koncepcja

          • Do czego służy

          • Wariantowość rozwiązań

          • Stopień szczegółowości

          • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu Koncepcji

    - Studium Wykonalności

          • Wstęp: do powinno służyć Studium Wykonalności

          • Wykaz standardowych elementów, które powinno zawierać Studium Wykonalności

          • Studium Wykonalności jako załącznik Wniosku o dofinansowanie

          • Studium Wykonalności dla inwestorów nieubiegających się o dofinansowanie

          • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu Studium Wykonalności

    - Wnioski o dofinansowanie

          • Wybór programów

          • Kompletowanie dokumentacji

          • Wytyczne do wniosków

          • Biznesplan

          • Kwalifikowalność kosztów

          • Błędy i zagrożenia przy opracowywaniu Wniosków o dofinansowanie

    - Wybór Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu

          • Dokumentacja przetargowa

          • Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

          • Wzór umowy

          • Doświadczenie / Kryteria wyboru

          • Płatności

          • Wycena

          • Bezstronność

    - Wybór Projektanta

          • Dokumentacja przetargowa

          • Zakres odpowiedzialności

          • Kryteria wyboru

          • Nadzór autorski

          • Płatności

          • Wycena

    - Dokumentacja Projektowa

          • Szczegółowy zakres dokumentacji

          • Dokumentacja towarzysząca (uzgodnienia, raporty o oddziaływaniu na środowisko itp.)

          • Kontrola prac projektowych, uzgodnień i użytych materiałów

          • Inżynieria Wartości (Value engineering)

          • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu projektów

          • Program Funkcjonalno-Użytkowy vs. Projekt Budowlany vs. Projekt wykonawczy

          • Specyfikacje techniczne, w tym Specyfikacja materiałowa

          • Kosztorysy

    - Wybór wykonawcy robót

          • Dokumentacja przetargowa

                  a) FIDIC

                  b) Kryteria wyboru

                  c) Forma rozliczenia (ryczałt, kosztorys, hybrydy)

                  d) Kamienie Milowe

          • Zakres odpowiedzialności:

                  a) Analiza podziału ryzyka (z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy

           • Płatności

           • Wycena

    - Realizacja robót

          • Klauzule FIDIC

          • Oś czasu (od przekazania placu budowy do odbiorów końcowych)

          • Przekazanie placu budowy

          • Harmonogram

          • Przejściowe Świadectwa Płatności (PŚP) / Płatności

          • Odbiory robót

          • Roboty (zamówienia) zamienne/uzupełniające/dodatkowe

          • Ubezpieczenia robót

          • Zabezpieczenie należytego wykonania/Gwarancja

          • Dokumenty związane z realizacją inwestycji np.:

                 a) Obieg korespondencji

                 b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

                 c) Program Zapewnienia Jakości

                 d) Harmonogram

                 e) Wnioski Materiałowe

                  f) Protokoły konieczności negocjacji

                 g) Raportowanie

                 h) Dokumentacja powykonawcza

                 i) Świadectwo Przejęcia

           • Ryzyka związane z realizacją

           • Próby końcowe

           • Przejęcie robót

    - Okres zgłaszania wad:

           • Wady i usterki

           • Monitorowanie inwestycji

           • Przeglądy

           • Świadectwo Wykonania

    - Zakończenie inwestycji:

           • Rozliczenie końcowe

                 a) Inżynier Kontraktu (IK)

                 b) Projektant

                 c) Wykonawca

          • Raport końcowy z realizacji inwestycji

          • Raport końcowy z dofinansowania projektów

4. Inne aspekty zarządzania kontraktem:

          • Uzgodnienia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

          • Procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę

                 a) Zmiany pozwolenia na budowę

                 b) Procedury administracyjne – np. terminy, dokumenty

          • Raport oddziaływania na środowisko

          • Pozwolenia na użytkowanie

          • Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)

          • Zgłoszenie vs. Pozwolenie na budowę

          • Nadzór autorski

          • Uprawnienia – zakresy interpretacyjne

    - Prawo Zamówień Publicznych (PZP):

          • Rola PZP w realizacji inwestycji

          • Uwarunkowania

          • Możliwości zmian umów o zamówienie publiczne

    - Roszczenia:

           • FIDIC

           • Komisja Rozjemcza

                 a) Tryb powoływania

                 b) Zasady pracy

                 c) Koszty

                 d) Terminy

         • Arbitraż

                 a) Klauzule

                 b) Wybór sądu

                 c) Koszty

                 d) Terminy

                 e) Arbitraż a sąd powszechny

           • Studia przypadku

                 a) Poprawnie zgłoszone roszczenie

                 b) Braki i błędy w roszczeniach

    - Kosztorysowanie

          • Wstęp do kosztorysowania

          • Zbiorcze zestawienie kosztów

          • Przejściowe Świadectwa Płatności (PŚP)

          • Analiza ofert

          • Przedmiar robót

                  a) Analiza prawidłowości przedmiaru w stosunku do przedmiotu umowy

          • Kosztorysy różnicowe

          • Wycenianie robót zamiennych/dodatkowych/uzupełniających

          • SEKOCENBUD

          • Środowiskowe zasady wycen

          • Problemy związane z pozycjami zagregowanymi

          • Case study

          • Checklisty weryfikacji ofert

    - Biuro budowy ad hoc:

         • System informatyczny

         • Schemat organizacyjny

         • Schemat obiegu informacji

         • Zarządzanie roszczeniami

    - Project Management:

          • Rola Project Managera (PM)

          • Zakres prac I odpowiedzialności

          • PMI

          • Zdolności przywódcze

          • Koordynacja pracy

          • Profil Project Managera

          • Narzędzia pracy

          • Harmonogramy

                 a) Ścieżka krytyczna

                 b) Optymalizacja

                 c) MS Project i inne

         • Finanse kontraktu z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy

         • Zarządzanie korespondencją

         • Przygotowanie i prowadzenie narad

         • Autoprezentacja

    - Publiczno-Prywatne (PPP)

         • Nowa forma realizacji zadań publicznych

         • Unia Europejska a PPP

         • Strony PPP

         • Wybór partnera prywatnego

         • Umowa PPP

5. Kodeks cywilny w procesie budowlanym

6. Zabezpieczenia prawne realizacji projektu inwestycyjnego. Spory, procedury arbitrażowe

Forma zaliczenia

  • praca dyplomowa – projekt rozwiązania konfliktu (case study)
  • egzamin ustny - wybrane zagadnienia programowe, prezentacja projektu

Ilość godzin

185

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki