Wycena Nieruchomości

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

UWAGA! Zmiana w przepisach prawa (1 styczeń 2014r.)

 

Studia również dla osób z wykształceniem na poziomie licencjata!

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwią zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z ustawowych wymogów nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1997 roku nr 115, poz. 741) uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie, która:

1.            posiada pełną zdolność do czynności prawnych

2.            nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

3.            posiada wyższe wykształcenie

4.            ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości

5.            odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości *

6.            przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

 

*W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. poz. 328 z dn. 17.03.2014r.) oraz zgodnie z §1 pkt.4 ww. Rozporządzenia, Wyższa Szkoła Gospodarki ma możliwość prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Praktyki będą organizowane wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział w Bydgoszczy.

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami, przygotowując równocześnie do poprawnego wykonywania operatów szacunkowych w trakcie odbywania wymaganej praktyki oraz do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu, niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych.

Adresaci

Studia adresowane są do osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, jak również zajmujących stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, pośredników i zarządców nieruchomości, pracowników banków, spółdzielni mieszkaniowych doradców inwestycyjnych.

Kadra

Kadrę studiów tworzą wykładowcy dobrani wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczną tzn.:

 • rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości – z kilkuletnią praktyką,
 • członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prowadzącej postępowanie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • kadra naukowa z dziedziny ekonomii, prawa i techniki,
 • kadra posiadająca Certyfikaty Uznania Zawodowego REV (ang. Recognised European Valuer) poświadczone przez The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA) oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM),
 • kadra z przygotowaniem pedagogicznym.

Ramowy program

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

V SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

286

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki