Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i uzyskanie przez słuchaczy studiów podyplomowych praktycznych umiejętności z zakresu finansów jednostek gospodarczych i praktycznej analizy finansowej.


Adresaci studiów:
Studia skierowane są do właścicieli firm działających w różnych branżach jak również dla ich pracowników, w szczególności do: dyrektorów finansowych, analityków finansowych, pracowników działów controllingu, planowania i analiz oraz wszystkich zainteresowanych tematyką finansów przedsiębiorstw.


Korzyści dla uczestników studiów:
Studia pozwolą na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej pozwalających na dokonanie właściwej oceny obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jak i efektywności jego zamierzeń inwestycyjnych.


Sylwetki wykładowców:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie wykładów, ćwiczeń i innych form pozwalających w sposób praktyczny pozyskać wiedzę z zakresu tematycznego studiów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów.

W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych Analizy finansowej dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Ramowy program nauczania:

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa – według krajowych standardów rachunkowości
a) Rachunkowość i sprawozdawczość - uregulowania prawne
b) Bilans
c) Rachunek zysków i strat
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Zestawienie zmian w kapitale własnym
f) Informacja dodatkowa
g) Sprawozdanie z działalności jednostki

2. Analiza finansowa ogólna i wskaźnikowa
a) Metody analizy finansowej - porównawcza i przyczynowa
b) Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat - dynamika i struktura
c) Kształtowanie właściwej struktury majątku i kapitałów
d) Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
e) Wskaźniki płynności
f) Wskaźniki rentowności
g) Wskaźniki zadłużenia
h) Wskaźniki sprawności działania
i) Wskaźniki rynku kapitałowego
j) Analiza piramidalna
k) Kontynuacja działalności - symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej

3. Analiza przychodów i kosztów
a) Analiza przychodów
b) Analiza kosztów

4. Rachunek przepływów pieniężnych
a) Rachunek przepływów pieniężnych - regulacje prawne
b) Analiza rachunku przepływów pieniężnych
c) Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

5. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
a) Rachunkowość i sprawozdawczość - uregulowania prawne
b) Ogólne zasady rachunkowości według MSSF
c) Ogólne zasady sprawozdawczości według MSSF

6. Konsolidacja sprawozdań finansowych
a) Podstawy prawne krajowe i międzynarodowe
b) Metody konsolidacji sprawozdań finansowych
c) Ogólne zasady konsolidacji metodą pełną
d) Ogólne zasady konsolidacji metodą praw własności

7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
a) Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
b) Aktualna wartość nadwyżki finansowej netto
c) Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych
d) Ekonomiczna wartość dodana
d) Biznesplan inwestycji

8. Audyt sprawozdań finansowych
a) Obowiązki ustawowe w zakresie badania sprawozdań finansowych
b) Standardy rewizji finansowej – krajowe i międzynarodowe

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych

Liczba godzin: 184

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki