Nowoczesne Formy Doskonalenia Pracy Nauczyciela

Cel studiów:

Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę oraz umiejętności dotyczące efektywnego organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce i metodyce nauczania. Po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli wprowadzić zmiany w sposobie nauczania, który przyniesie poprawę efektów nauczania. Lepiej będą zarządzać procesem uczenia się, co otworzy szansę sukcesu ich uczniom i im samym. Absolwenci studiów będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania i wdrażania w codziennej praktyce edukacyjnej najnowszych osiągnięć techniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych jak również tworzenia narzędzi umożliwiających innowacyjne realizowanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki badań nad systemem edukacji.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpostawowych.

Korzyści:

Uczestnicy nie tylko nabędą aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego nauczania,ale również będą mieli szansę doskonalenia umiejętności i dokonania zmian w swoich sposobach nauczania, które zapewnią im lepszą efektywność nauczania, prowadzenia procesu uczenia się przez ich uczniów.
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi i praktycznymi, pozwalającymi kształtować umiejętności i sprzyjającymi rozwojowi, w tym metodą projektu.

Ramowy program:

Program Studiów ma zapewnić uczestnikom nabycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym nauczaniem. Skupia się na praktycznych umiejętnościach pozwalających doskonalić skuteczność organizacji procesu nauczania. Sposoby realizacji programu studiów opierają się na realizacji wykładów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, dyskusji, opracowywania projektów, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wizytami studyjnymi. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

moduł 1: Wybrane dyspozycje psychologiczne warunkujące proces uczenia się

W ramach modułu uwaga poświęcona zostanie zagadnieniu neurodydaktyki czyli nauczaniu przyjaznemu mózgowi, bazującemu na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystującemu silne strony mózgu i jego potencjał, łączące wiedzę poznawczą z emocjami. To edukacja otwarta na stawianie hipotez i motywująca do samodzielnego szukania rozwiązań -  wszystko w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem. Moduł obejmuje więc zagadnienia związane zastosowaniem neurodydaktyki w praktyce szkolnej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Słuchaczom zostaną zaprezentowane kluczowe zagadnienia neuropedagogiki oraz neurometodyki. Zapoznają się z aktualnymi badaniami dotyczącymi funkcjonowania mózgu i rolą neuronów lustrzanych. Dowiedzą się jakie są biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka oraz podłoże kontaktów interpersonalnych. Poznają neurobiologiczne i neurolingwistyczne podstawy funkcjonowania pamięci i  uczenia się. Zdobędą umiejętności samodzielnego wypracowania neurostandardów pracy z uczniem i wdrażania ich w procesie edukacyjnym. Teoretyczne podstawy zostaną wzbogacone o zagadnienia bogate w praktyczne wskazówki: jak interesująco planować zajęcia? jak dobierać materiał dydaktyczny i multimedialny – elementy wspierające i urozmaicające proces edukacji? jak wykorzystywać metody aktywne w nauczaniu? jak stwarzać okazje do rozwijania wszystkich typów inteligencji? jak stworzyć optymalne warunki umożliwiające wykorzystanie potencjału uczniów? jak edukować, żeby nie niszczyć motywacji ucznia? jak oceniać w sposób przyjazny mózgowi?

moduł 2: Wybrane aspekty psychologicznego oddziaływania na ucznia

W trakcie warsztatów słuchacze przećwiczą skuteczne metody motywowania uczniów do nauki
i inspirowania ich do rozwoju. Motywacja jest w tym module potraktowania jako jeden z fundamentalnych czynników efektywnego i skutecznego nauczania. Odgrywa szczególną rolę w zdobywaniu wiedzy
i w karierze szkolnej uczniów. Warsztaty będą poświęcone zrozumieniu tego wewnętrznego procesu, oznaczającego świadomie lub nieświadomie dążenie do założonego celu. Słuchacze rozszerzą
i usystematyzują także wiedzę teoretyczną na temat wybranych teorii motywacji. Będą trenować różnorodne sposoby inspirowania uczniów i nauczą się tworzyć profile osobowościowe. Uzmysłowią sobie rolę oddziaływania nauczyciela jako osoby motywującej, potrafiącej ukazać młodym ludziom,
jak przebiegają ich procesy umysłowe oraz umiejącej zapewnić im właściwą rolę mentora/opiekuna. Istotnym elementem w przekazywaniu wiedzy uczniom przez nauczyciela jest właściwie dobrany sposób komunikacji. Moduł ten zawierać więc będzie informacje związane ze skuteczną komunikacją interpersonalną pomiędzy nauczycielem a uczniem. Słuchacze poznają zasady, etapy i sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej (schematy i modele komunikacji). Zyskają umiejętność dostosowania formy komunikatu do możliwości odbiorczych ucznia. Skupią się na barierach komunikacyjnych i zakłóceniach
w akcie komunikacyjnym. Otrzymają konkretne wskazówki dotyczące tworzenia warunków skutecznego porozumiewania się nauczyciela z uczniami. Program zawiera modułu zawiera takie elementy jak: zapoznanie się z teoriami uczenia się, nauczania, motywowania, elementy komunikacji interpersonalnej – kluczowej w konstruowaniu efektywnych komunikatów motywujących, sposoby na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności ucznia, ćwiczenia z doboru rodzaju motywacji do osobowości ucznia, motywacja w działaniu – z zastosowanie różnych metody motywowania. Uczestnicy zajęć zostaną również zapoznani z technikami skutecznego zarządzania konfliktami w grupach uczniowskich połączonych metodami radzenia sobie ze stresem.

moduł 3: Media w edukacji: Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Moduł wprowadza słuchaczy w tematykę korzystania z nowoczesnych technologii w edukacji. W trakcie realizacji zajęć dowiedzą się oni jak racjonalnie włączyć Internet i smartfony do procesu edukacyjnego i jak w naturalny sposób zachęcić młode pokolenia do zdobywania wiedzy. Używanie nowoczesnych technologii będzie pomocne w kształtowaniu umiejętności cyfrowych jako kluczowych kompetencji przyszłości. Słuchacze poznają narzędzia ICT wykorzystywane w nauczaniu oraz pojęcia z związane z tematem („blended learning”, podcasty, screencasty, vodcasty,  VLE (Virtual Learning Environment), e-learning, interaktywne ćwiczenia i gry internetowe, edutaiment).

moduł 4: Praca metodą projektów

Moduł skoncentrowany na omówieniu i zaprezentowaniu coraz powszechniejszej we współczesnej dydaktyce pracy metodą projektów, opierającej się na działaniu praktycznym i roli, jaką spełnia nauczyciel i uczeń w tym procesie. Ta część szkolenia dostarcza niezbędnych informacji, które umożliwią pracowanie metodą projektu z uczniami będącymi na różnych etapach edukacyjnych. 

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: założeń organizacyjnych i metodycznych metody projektu i specyfiki jej stosowania, etapów pracy projektowej i poszczególnych części składowych, planowania pracy, monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz efektów projektu.

moduł 5: Autokreacja nauczyciela i ucznia

Moduł koncentruje się na charakterystyce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w szczególności uczniów zdolnych i trudnych. W ramach modułu omawiana będzie rola nauczyciela
w rozpoznawaniu symptomów odchylenia od normy rozwojowej, analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z  określaniem możliwości rozwojowych ucznia. Uczestnicy nauczą się tworzyć Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (z włączeniem tutoringu i mentoringu), metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, specyfika współpracy rodziny i szkoły w zakresie wsparcia rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, style uczenia się. Moduł rozszerzono również o informacje na temat dobrych praktyk stosowanych w Polsce oraz innych krajach Europy Zachodniej w kontekście wspierania uczniów zdolnych. Słuchacze zwiększą kompetencje w zakresie wielokontekstowej diagnozy specjalnych potrzeb i w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będą lepiej przygotowani do wdrożenia efektywnego systemu pracy z ww. uczniami. Dowiedzą się o konstruowaniu działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów. Drugą część modułu stanowiły będą zagadnienia z zakresu umiejętność poprawnego konstruowania ewaluacji i autoewaluacji za pomocą wybranych metod (m.in. SWOT, action research, klasyczny, akredytacyjny, triangulacyjny, CIPP).  Skupią się na poprawnym określaniu elementów składowych procesu ewaluacyjnego (cel, przedmiot, problem badawczy, metody badawcze, kryteria, metody zbieranie danych, narzędzia, raport). Poznają model zegara ewaluacyjnego oraz aktualnych zmian w systemie oświaty w kontekście ewaluacji.

moduł 6: Trening kreatywności i twórczości z el. coachingu, mentoringu i tutoringu

W ramach modułu uczestnicy zostaną zapoznania z zagadnieniem innowacyjności w nauczaniu. Słuchacze przetrenują wybrane techniki kreatywności. Skorzystają także z możliwości zastosowana metod twórczego myślenia do rozwiązywania indywidualnych problemów oraz grupowych zadań. Zapoznają się z istotą kreatywnego myślenia i neurobiologicznymi podstawami działania mózgu, m.in. koordynacją prawej i lewej półkuli. Poznają rodzaje twórczości (eksploracje, kombinacje, transformacje) i myślenia (pytajne, asocjacyjne oraz transformacyjne). Zostaną im zaprezentowane najbardziej popularne i praktyczne techniki kreatywności i twórczego myślenia. Warsztaty składają się z ćwiczeń stymulujących myślenie dywergencyjne, rozbudzające osobistą kreatywność oraz myślenie twórcze. Uczestnicy przećwiczą wybrane techniki podczas indywidualnych i grupowych zadań, które pozwolą im wyzwolić pokłady innowacyjności, kreatywności i twórczości. Będą do tego służyły poniże techniki: techniki kreatywności, mapy myśli, strategia Walta Disney’a, burza mózgów, metoda skojarzeń/pamięci (mind mapping), metoda 5 pytań (5 Why), technika kuli śniegowej, mnemotechniki i inne. W ramach modułu zajęć zaprezentowane zostaną także tzw. dobre praktyki w innowacyjności w polskich i zachodnich szkołach publicznych i niepublicznych oraz omówione zostaną możliwości ich zaimplementowania w Polsce.

Moduł uzupełniony zostanie o tematykę związaną z nowoczesnymi sposobami nauczania takimi jak: coaching, tutoring i mentoring w ujęciu teoretycznym - sposoby i cele prowadzenia coachingu w polskiej edukacji, zalety i wady wynikające z poprawnie prowadzonego coachingu, tutoringu i mentoringu oraz najważniejsze metody wykorzystywane w pracy (m.in. SMART, GROW).

moduł 7: Gry symulacyjno-diagnostyczne w edukacji

Warcaby uczą analitycznego myślenia, szachy kształtują umiejętność przewidywania ruchów rywala, bierki to nieoceniona lekcja cierpliwości, gra w karty pozwala doświadczać reguł fair play, chińczyk kształtuje tak potrzebą młodym ludziom umiejętność czekania na swoją kolej, Monopoly, znany też jako eurobiznes to z kolei lekcja zarządzania finansami oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Te proste, tanie i lubiane przez dzieci, młodzież i dorosłych gry mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako środki dydaktyczne, gdyż służą osiąganiu przez uczniów wielu oczekiwanych przez współczesny rynek pracy, kompetencji społecznych. Wszystkie wymienione powyżej gry łączy przyjemne spędzanie czasu połączone z rozwijaniem szeregu kompetencji. Metoda gry symulacyjnej stanowi odzwierciedlenie realnej sytuacji. Uczestnicy zajęć wchodzą w rolę, przeżywając  zdarzenia i sytuacje, gromadząc doświadczenia. W efekcie, w przyszłości mogą podjąć inne decyzje i przyjąć nowe, lepsze  rozwiązania. Współczesna metodyka kształcenia korzysta często z zasobów gier. Coraz częściej stosowane w szkołach są Gry w Przedsiębiorstwo czy Cash Folow. Często jednak bywa tak, że szkoły czy nauczycieli nie stać na zakup drogich narzędzi dydaktycznych jakim są gry.

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności dotyczącej możliwości wykorzystania gier symulacyjnych na różnych poziomach edukacyjnych. Celem jest również zaprezentowanie możliwości własnego konstruowania tanich gier zgodnie z potrzebami klasy czy grupy szkoleniowej. Uczestnicy w ramach zajęć zostaną przekonani, że gry symulacyjno-diagnostyczne (dydaktyczne) są świetnym pomysłem na niecodzienny scenariusz lekcji, ich dynamiczny charakter zapobiega znużeniu uczniów, gry wspierają komunikację z uczniami obawiającymi się podjęcia współpracy, zakładają aktywizację i interakcję uczestników, gry trafiają do dużego grona odbiorców, są możliwe do przeprowadzenia podczas zajęć lekcyjnych, gry pozwalają w niezwykły sposób poznać samego siebie, można je przeprowadzić w grupach o różnej liczebności i potrzebach, przygotowanie się do ich przeprowadzenia jest bardzo łatwe, gry są możliwe do zastosowania w różnych miejscach. Uczestnikom zostaną zaprezentowane możliwe cele do osiągnięcia w ramach realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem gier, do których zalicza się m.in.: budowanie zespołu, pobudzanie uczniów do aktywności intelektualnej, dokonywanie niekonwencjonalnej oceny uczestników (zgodnie z założeniami oceniania kształtującego), określanie cech osobowościowych uczestników, nauka podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem, rozwijanie kreatywności i twórczości, osobowości oraz umiejętności kierowania zespołem. Uczestnikom zaprezentowane zostaną także zalety stosowania gier symulacyjno-diagnostycznych, do których zalicza się m.in. bezpieczne eksperymentowanie, elastyczność, praktyczny charakter gier, jednoczesne osiąganie wielu celów, wzrost motywacji uczestników, nauka przez doznania, odpowiedzialność zespołu, pełne uczestnictwo wszystkich uczestników zajęć, nauka podejmowanie ryzyka, realizm, jednoczesne rozwijanie wielu umiejętności, szybkość uczenia się, wymiana doświadczeń.

Program modułu obejmuje takie zagadnienia jak: gry symulacyjne jako przykład innowacji w edukacji, cele gier symulacyjnych w edukacji i ich skutki dydaktyczne, szanse i zagrożenia pracy metodą gier symulacyjnych, jak pracować metodą gier symulacyjnych w szkole, prezentacja przykładowego scenariusza gry edukacyjnej, warsztaty z zastosowaniem gry symulacyjnej, warsztaty tworzenia i konstruowania gier symulacyjnych.

moduł 8: Warsztaty zespołowego uczenia się oraz metodyki pracy grupowej

Zajęcia warsztatowe służyły będą poznaniu jednej z najbardziej efektywnych metod nauczania  - pracy grupowej. Element ten wszedł już do kanonu tzw. kompetencji kluczowych. Stąd poznanie jego specyfiki jest obecnie bardzo pożądane. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak  dobrze zorganizować i wykorzystywać tę metodę dydaktyczną w edukacji. Po warsztatach będą wiedzieli, jak sprawić, żeby uczniowie pracujący metodą pracy grupowej byli bardziej skłonni do krytycznej refleksji, silniej zaangażowani w wykonywanie zadań, bardziej odpowiedzialni za powodzenie całego zespołu, zmniejszali lęk przed popełnianiem błędów i czuli się mocniej zintegrowani. Uczestnicy zastanowią się nad następującymi kwestiami: jakie są cele pracy grupowej, jaka jest rola nauczyciela w tym procesie, jakie są uwarunkowania efektywnej pracy w grupie, czym charakteryzuje się grupa współpracująca i jaki jest jej obszar działania. Będą się wcielać w poszczególne role zespołowe, których w obrębie funkcjonowania grupy istnieje kilkanaście (np. lider, myśliciel, lokomotywa, organizator, specjalista, sędzia itp.)

Zajęcia w ramach modułu uzupełnione zostaną o warsztaty zespołowego uczenia. Trening z podstaw pracy warsztatowej i budowania zespołów. Celem tej części jest praktyczne poznanie zasad i technik teambuildingowych oraz zbudowanie zespołu w ramach grupy uczestników. Trening pogłębi rozumienie mechanizmów grupowych, specyfikę funkcjonowania zespołów. Wszystkie aktywności na warsztacie stawiają zespół w centrum: to uczestnicy podejmują wyzwania, dyskutują, rozwiązują problemy, planują. Trener moderuje dyskusję, podpowiada i pomaga wyciągnąć wnioski z doświadczeń. Słuchacze zostaną wyposażeni w podstawowe kompetencje potrzebne do projektowania pracy zespołowej: działania poprzedzające pracę z grupą i tworzenie działań wstępnych, budowanie zaufania i integracji uczestników, kontraktowania, strukturalizowania pracy, stosowania technik wykorzystywanych w pracy zespołowej, sposobów motywowania zespołowego, rozwiązywania sytuacji trudnych (opór, impas), sięgania po takie narzędzia jak np. gry zespołowej. Istotnym elementem będzie też poznanie i przetrenowanie czynników pracy zespołowej: zaufania, otwartości na konflikt, zaangażowania, odpowiedzialności, dbałości o wynik.  Model ten jest piramidą strategii i postaw w pracy zespołowej. To niezwykle skuteczna struktura, która jednocześnie zespaja zespół, utrzymuje cel w centrum uwagi i działa motywująco. Jednocześnie pozwala stworzyć pewnego rodzaju kodeks norm i kryteriów, który dzięki swojej elastyczności doskonale wpasowuje się w wartości organizacji i behawioralny model kompetencji. Tematyka szczegółowa modułu obejmuje będzie takie zagadnienia jak: czynniki warunkujące efektywne działanie zespołu, cechy dobrze działającego zespołu, fazy rozwoju zespołu: formowanie, wzburzenie, działanie, zakończenie, role w zespole: m.in.  lider, buntownik, kozioł ofiarny, sumienie, błazen, kamikadze, negatywista itp., proces komunikacji w zespole, konflikty w zespole i sposoby reagowanie.

Forma zaliczenia:

zaliczenia poszczególnych modułów na platformie ONTE
pisemny egzamin końcowy (test wyboru)

Liczba godzin: 160 (8 modułów x 20 godz./moduł)

Liczba semestrów: 2

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki