Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Cel studiów:

Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne informacje i umiejętności przydatne w życiu codziennym (podatki) oraz przy prowadzeniu swojej mikrofirmy (podatki i systemy ewidencji podatkowej), jak i w pracy zawodowej na różnych stanowiskach (rachunkowość i podatki).

Adresaci:

Studia skierowane są do osób, które:

chcą założyć lub prowadzą swoją działalność gospodarczą,
chciałyby podjąć pracę w biurze rachunkowym lub działach finansowo-księgowych,
chcą się przekwalifikować lub zaktualizować swoją wiedzę,
są nauczycielami, którzy chcieliby nabyć dodatkowe kompetencje i uprawnienia dydaktyczne,
myślą o założeniu w przyszłości biura rachunkowego ,
chcą zrozumieć w prosty sposób zawiły świat podatków i rachunkowości.

Korzyści dla słuchaczy:

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

identyfikowania obowiązków ewidencyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących i nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
interpretowania podstawowych terminów z zakresu rachunkowości i podatków,
poruszania się w przepisach polskiego prawa podatkowego,
prowadzenia ewidencji przychodów,
obliczania obciążeń podatkowych na kracie podatkowej i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ustalania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przy zastosowaniu podatku liniowego i według skali podatkowej,
prowadzenia dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdania finansowego,
podatków i opłat lokalnych,
ustalania podstawy i wartości obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kadra:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Podstawy rachunkowości i podatków”.

Ramowy program:

1. Obowiązki ewidencyjne w przedsiębiorstwach:

Podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Podmioty zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych
Typy ewidencji podatkowych
Akty prawne regulujące ewidencje księgowe i podatkowe w przedsiębiorstwach
Podstawowe terminy z zakresu rachunkowości:
Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych
Koszty i pojęcia bliskoznaczne
Przychody i pojęcia bliskoznaczne
Wycena w systemie rachunkowości
Terminy księgowe w języku potocznym i fachowym
Dokumentacja księgowa

2. System podatkowy w Polsce:

Klasyfikacja podatków w Polsce
Podstawowe terminy z zakresu podatków
Elementy postępowania podatkowego
Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze
Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych,
Postępowanie egzekucyjne, prawo karno-skarbowe

3. Zryczałtowane formy opodatkowania:

Kto może być objęty kartą podatkową
Zasady ustalania podatku na kracie podatkowej
Obowiązki osoby objętej karta podatkową
Przedmiotowy i podmiotowy zakres ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
Ustalanie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w ewidencji przychodów

4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania na zasadach ogólnych
Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Zasady ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Inwentaryzacja a zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

5. Pozostałe ewidencje u mikro i małych przedsiębiorców:

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencja przebiegu pojazdów i koszty eksploatacji
Ewidencja podatku VAT
Pozostałe ewidencje

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób fizycznych
Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
Ulgi i odliczenia
Obowiązki płatnika
Deklaracje podatkowe

7. Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób prawnych
Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
Ulgi i odliczenia
Obowiązki płatnika
Deklaracje podatkowe

8. Podatek VAT

Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego
Ustalanie wartości podatku naliczonego i należnego
Rozliczenia z urzędem skarbowym
Dokumentacja podatku VAT
Deklaracje podatkowe

9. Elementy rachunkowości finansowej:

Składniki bilansu
Składniki rachunku zysków i strat
Dokumentacja księgowa
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat
Organizacja rachunkowości
Konto księgowe i zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych
Ewidencja operacji bilansowych i wynikowych
Ustalanie wyniku finansowego
Zadania typu „od bilansu do bilansu

10. Sprawozdawczość finansowa:

Zakres sprawozdania finansowego
Odbiorcy sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Sprawozdanie z działalności

11. Podatki i opłaty lokalne:

Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi
Zasady ustalania wymiaru podatków i opłat lokalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Podatki i opłaty ekologiczne
Pozostałe podatki i opłaty

12. Parapodatki (ZUS):

Rodzaje ubezpieczeń
Zasady podlegania ubezpieczeniom
Zasady ustalania składek i podstawy ich wymiaru
Dokumentacja ZUS
Zasady kontroli wykonania zadań z zakresu ubezpieczeń ZUS

Forma zaliczenia:

Egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych.

Ilość godzin: 195

Czas trwania: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki